Now Playing Tracks

"Cũng không phải là không muốn nhìn thấu. Có điều không biết phải nhìn thấu bằng cách nào."
Biết làm sao để tin tưởng lần nữa sau bao lần bị lừa dối đây?!

We make Tumblr themes